ww.cardiffhar

Academi Hwylio Reardon Smith

Nod Ymddiriedolaeth Forwrol Reardon Smith, Caerdydd, yw helpu pobl ifanc i wireddu eu huchelgais o ddilyn gyrfa yn y diwydiant morwrol drwy gyflawni hyfforddiant yn y meysydd hyn, megis hwylio, cychod modur, VHF a hyfforddiant dingi.

Mae’r elusen wedi bod yn gweithio ar y cyd ag Awdurdod Harbwr Caerdydd i lansio ‘Academi Hwylio Reardon Smith’, i roi’r cyfle i bobl sy’n byw yng Nghaerdydd i gofrestru ar gyrsiau hwylio, gyda 95% o ostyngiad ar y costau. Cynlluniwyd yr hyfforddiant, fydd yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hwylio Caerdydd ar Forglawdd Bae Caerdydd, i rymuso myfyrwyr gyda sgiliau defnyddiol, a’r gallu a’r hyder sydd eu hangen i fynd ar ôl gyrfa yn y diwydiant morwrol.

Os ydych chi’n dwlu ar hwylio neu os hoffech ennill neu adeiladu ar eich cymwysterau morwrol, gwnewch gais ar gyfer y cyfle cyffrous hwn heddiw!

Sylwch mai dim ond pobl sy’n byw yng Nghaerdydd sy’n gymwys i wneud cais i Academi Hwylio Reardon Smith.

Mae’r ffurflen gais hon hefyd ar gael ar ffurf Word drwy e-bost neu drwy’r post. Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn dymuno derbyn copi.

Manylion personol

Enw(au) Cyntaf *
Cyfenw *
Oedran *

Cyfeiriad

Llinell 1 *
Llinell 2
Dinas
Cod Post *
Rhif ffôn *
Cyfeiriad e-bost *
Ysgol uwchradd, coleg neu brifysgol rydych chi'n ei mynychu ar hyn o bryd (neu wedi mynychu):
A ydych chi’n gallu nofio?

Gallu a phrofiad

Dywedwch wrthym pam yr ydych chi’n meddwl eich bod yn ymgeisydd addas ar gyfer Academi Hwylio Reardon Smith. Dylech gynnwys manylion am unrhyw gyflogaeth berthnasol, gwaith gwirfoddol, hyfforddiant neu weithgareddau hamdden sy’n cefnogi’ch cais*. (Uchafswm o 200 gair. Defnyddiwch bwyntiau bwled os yw’n well gennych)

Beth hoffech chi ei gyflawni fel rhan o'r hyfforddiant hwylio?* (Uchafswm o 200 gair. Defnyddiwch bwyntiau bwled os yw'n well gennych)

Canolwr

A fyddech cystal â rhoi manylion athro cyfredol neu gyn-athro i chi, arweinydd cwrs neu gyflogwr a all gyflwyno geirda ar eich cyfer:
Enw *
Sut ydych chi’n adnabod yr unigolyn *
Sefydliad *
Rhif ffôn *
Cyfeiriad e-bost *

Datganiad

Sut cawsoch wybod am y cyfle hwn? *:
Llofnod *
(caniateir i chi deipio’ch enw ar y ffurflen ar-lein)
Dyddiad *
* Meysydd hanfodol
Rwy’n cadarnhau fod yr holl wybodaeth a gyflwynwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir. *

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd