Ansawdd Dŵr

Caiff ansawdd y dŵr ym Mae Caerdydd ei fonitro’n llym a’i raddio o ragorol i wael. Ym mhob dŵr croyw agored yn y DU, mae risg o ddal amrywiaeth o heintiau a chlefydau, yn enwedig pobl sydd ag ymateb imiwnyddol llai.

Mae’r mathau o heintiau sy’n gyffredin yn cynnwys mân gwynion gastroberfeddol; heintiau llygaid, clustiau a gwddw; teiffoid; dysentri; a hepatitis A heintus. Mae’r risg yn codi’n fawr wrth lyncu’r dŵr. Caniateir chwaraeon sy’n cynnwys mwy o drochi fel sgïo ar ddŵr, hwylfyrddio, a thriathlons dim ond pan fo’r Awdurdod yr Harbwr yn eu caniatáu, pan gânt eu rheoli’n llym ac yn dibynnu ar ansawdd y dŵr.

Er y gall imiwneiddio leihau’r risg o ddal clefydau penodol , nid oes brechlyn ar gael ar gyfer rhai eraill, ee haint Weil (leptosbirosis). Nid yw haint Weil yn gyffredin ac mae’r risg o’i ddal yn isel, ond gall achosi salwch difrifol, neu hyd yn oed farwol.

Ansawdd Dŵr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd