Meh 05

Cyhoeddi ail gam codi’r cyfyngiadau ar lywio

O ddydd Llun 8 Mehefin, am 00:01, caiff perchnogion cychod fynediad cyfyngedig drwy lociau Morglawdd Bae Caerdydd. 

Oherwydd y llifoedd afonydd eithriadol o isel i mewn i’r Bae, mae angen y cyfyngiadau locio hyn nes yr hysbysir fel arall er mwyn cadw lefel dŵr y Bae o fewn y terfynau statudol:

00:01 ddydd Llun – 06:00 ddydd Sadwrn

I Ffwrdd  

Ar yr awr yn unig

I Mewn

Dim ond 45 munud wedi’r awr

Ni fydd hyn yn effeithio ar lociau ar y penwythnos o ddydd Sadwrn 06:00 tan ddydd Llun 00:01, a byddant yn gweithredu yn ôl yr amserlen arferol nes yr hysbysir fel arall.

Dylai llongwyr nodi y disgwylir oedi wrth locio i mewn ac i ffwrdd, yn enwedig ar y penwythnosau ac yn ystod cyfnodau prysur. Fe’ch cynghorir felly i ddefnyddio amseroedd locio nad ydynt yn brysur fel arfer pryd bynnag y bo’n bosib.

Gall capteiniaid cychod fod yng nghwmni pobl o’u haelwyd, neu, os yw eu cychod yn ddigon mawr i gynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol, gallant fod yng nghwmni pobl o aelwyd arall, yn amodol ar reoliadau Covid-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

Mae cyfleusterau ymwelwyr Awdurdod Harbwr Caerdydd ar gyfer cychod (systemau pontŵn a llithrfeydd) yn parhau ar gau.

Mae’r rheolau ynglŷn ag ‘Aros yn Lleol’ yn berthnasol. Mae’n rhaid i longwyr ystyried y rheoliadau wrth benderfynu teithio i’w cychod a’u defnyddio, er mwyn osgoi ychwanegu pwysau ar y gwasanaethau brys a’u peryglu’n ddiangen .

Am ragor o wybodaeth a chyngor pwysig, gweler yr Hysbysiad Lleol i Longwyr Rhif 09, 2020.

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd