Maw 24

‘Dan Ddylanwad’ – dirwy i gychwr Bae Caerdydd

Mae cychwr o Gaerdydd wedi derbyn dirwy wedi iddo gyfaddef methu â rheoli ei gwch tra roedd dan ddylanwad alcohol.

Yn yr erlyniad cyntaf o’i fath a welwyd gan Awdurdod Harbwr Caerdydd, dywedwyd wrth y llys bod cwch hwylio Nicholas Hodges, y Lutra, wedi cael ei weld yn cael ei lywio’n afreolus ar Fae Caerdydd ar ei ffordd yn ôl i Farina Caerdydd.

Clywodd Llys Ynadon Caerdydd fod angen help staff yr harbwr ar Hodges i angori ei gwch ar 8 Ionawr eleni. Roedd datganiad gan yr heddlu a gyflwynwyd i’r llys yn nodi bod Hodges yn feddw.

Yn y llys Ddydd Llun 13 Mawrth, cyfaddefodd Hodges iddo dramgwyddo dau o is-ddeddfau Awdurdod Harbwr Caerdydd – sef iddo fethu â rheoli a llywio ei gwch wrth fod o dan ddylanwad alcohol ac iddo fethu â llywio gyda gofal ac yn ystyriol gan beri niwsans a chreu tonnau diangen i eraill.

Rhoddwyd cyfeiriad Hodges fel Lutra, Marina Caerdydd, Watkiss Way, Caerdydd a derbyniodd ddirwy o £300 o bunnoedd am bob trosedd a’i orchymyn i dalu costau o £200 ac ardoll dioddefwr o £30. Ymddiheurodd Hodges i’r llys.

Wedi’r achos, dywedodd yr Harbwrfeistr Andrew Vye-Parminter: “Mae diogelwch ar y dŵr yn flaenoriaeth i Awdurdod yr Harbwr a thra’n bod ni’n awyddus i bawb fwynhau’r Bae, nid yw alcohol a dŵr yn cymysgu.

Ychwanegodd: “Anogir unrhyw un sy’n defnyddio’r dŵr i wneud hynny mewn modd diogel a chyfrifol.

“Mae ein his-ddeddfau yno i reswm – i gadw pawb yn ddiogel ar y dŵr. Diolch i’r drefn, chafodd neb niwed yn y digwyddiad hwn ond gallai yn hawdd fod wedi bod yn fater gwahanol.”

Mae is-ddeddf Awdurdod Harbwr Caerdydd yn nodi wrth weithredu ym Mae Caerdydd, “ni chaiff unrhyw berson lywio unrhyw long neu ddefnyddio cwch pleser tra dan ddylanwad diod neu gyffuriau sy’n golygu na allant arfer rheolaeth briodol ar y llong neu’r cwch pleser.”

I gael cyngor ar ddiogelwch dŵr a llywio, ewch i http://harbwrcaerdydd.com/safety/ / http://harbwrcaerdydd.com/mordwyo/.

Plediodd Nicholas Hodges yn euog i’r cyhuddiadau canlynol:

1 I’r diffynydd ar, neu oddeutu 8 Ionawr 2017, fel meistr â rheolaeth ar gwch/cwch pleser dan yr enw Lutra, fethu â llywio gyda gofal ac yn ystyriol a chreu niwsans a chodi tonnau diangen i eraill gan dorri is-ddeddf 5 is-ddeddfau Awdurdod Harbwr Caerdydd dyddiedig 9 Medi 2008, ac yn groes i gymal A.237 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

2 I’r diffynydd ar neu oddeutu 8 Ionawr 2017 fel meistr â rheolaeth ar gwch/cwch pleser dan yr enw Lutra, fethu â llywio a bod â rheolaeth dros y cwch/cwch pleser hwnnw wrth fod o dan ddylanwad diod yn groes i is-ddeddf 40 is-ddeddfau Awdurdod Harbwr Caerdydd dyddiedig 9 Medi 2008, ac yn groes i gymal A.237 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd