Mai 03

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ymrwymedig ar Ynys Echni

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ymrwymedig i ddod yn rhan o dîm bach agos a chynorthwyo â phob agwedd o’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd ar yr Ynys, gyda ffocws benodol ar waith ymarferol. Wedi’ch lleoli ar Ynys Echni, 5 milltir oddi ar arfordir Caerdydd, dyma gyfle eithriadol i weithio ar SoDdGA a Gwarchodfa Natur leol.

Mae dyletswyddau’n cynnwys:
•Rheoli cynefinoedd (gan gynnwys rheoli llystyfiant, prysgoedio, cynnal a chadw llwybrau cerdded, adeiladu grisiau, wal gerrig sychion, hwsmonaeth da byw a gyrru tractor).
•Cynnal a chadw adeiladau (gan gynnwys paentio, atgyweirio ffensys a gatiau, rendro a gwiriadau systemau).
•Monitro biolegol (gan gynnwys adar, traethlin creigiau, pryfed, dallnadroedd, gloynnod byw a phlanhigion).
•Tywys ymwelwyr (gan gynnwys tywys taith, ceidwad tafarn a siop).

Mae’r holl wirfoddolwyr yn byw ac yn gweithio ar yr ynys mewn llety sylfaenol ac mae gofyn iddynt wneud eu trefniadau eu hunain yn ystod y cyfnodau rheolaidd, pan nad yw’r gwirfoddolwyr ar yr ynys.
Darperir lwfans bwyd, treuliau teithio a hyfforddiant yn y swydd.
Mae wardeiniaid dan hyfforddiant blaenorol wedi cael llwyddiant ysgubol yn cael cyflogaeth â thâl yn y sector amgylcheddol ar ôl gwirfoddoli ar Ynys Echni.

Sgiliau dymunol:
• Y gallu i wneud tasgau cynnal a chadw ymarferol
•Dymuniad i ddilyn gyrfa yn y maes cadwraeth.
•Profiad o ddefnyddio offer.
•Sgiliau cyfryngau cymdeithasol.

Mae angen ymrwymo i o leiaf 6 mis.
Dylai ymgeiswyr fod yn frwdfrydig, meddu ar sgiliau cymdeithasol cryf a gallu gweithio ym mhob tywydd. Rhaid iddynt hefyd fod yn fodlon mynychu sesiwn cyfweliad anffurfiol a gynhelir ar yr Ynys a allai gynnwys aros dros nos.

I ymgeisio, anfonwch CV a llythyr cysyllteidig i
ynysechni@caerdydd.gov.uk

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd