LOLFA ECO’R BAE

Datblygwyd Lolfa Eco’r Bae i dynnu sylw at effeithiau amgylcheddol ein diwylliant gwastraffus ar gefnforoedd y byd.
Mae mwy na 850 miliwn tunnell o blastig yn cael ei ollwng ym moroedd y byd bob blwyddyn (sy’n cyfateb i lond lori sbwriel bob munud), ynghyd â miliynau o dunelli o sbwriel arall.

Hyd yn oed yn amgylchedd ecolegol unigryw’r Bae, mae Tîm yr Harbwrfeistr a’r Tîm Amgylcheddol yn casglu 430 tunnell o falurion naturiol a sbwriel bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Yn ein diwylliant gwastraffus ni heddiw, mae’n haws taflu pethau na cheisio eu trwsio neu feddwl am ffyrdd eraill y gellir eu defnyddio.

Eisteddom i lawr am funud i feddwl am sut y gellid trawsnewid eitemau bob dydd rydym yn eu casglu o’r bae, gan gynnwys teiars, paletau pren a chasgenni cwrw, yn bethau newydd.

Hefyd, edrychodd Awdurdod yr Harbwr ar eitemau bob dydd eraill, megis baneri a deciau, nad oedd eu hangen mwyach ac a fyddai’n cael eu cludo i safle tirlenwi fwy na thebyg.

Gwnaethom ymuno â’r cwmni lleol Big G Designs i ddod â’n gweledigaeth uwchgylchu yn fyw.

Mae Big G yn fusnes teuluol sy’n ymrwymedig i gynaliadwyedd ac sy’n arbenigo mewn dodrefn a wneir â llaw gan ddefnyddio pren solet wedi’i ailgylchu a’i adfer.

Dysgwch fwy am Big G Designs yn www.big-g-designs.wixsite.com/big-g-designs.

MAE’N AMSER CAEL GWARED AR Y PEDWAR PRIF FATH O BLASTIG

Pam, beth sydd o’i le gyda phlastig?

Am 50 mlynedd a mwy, mae cynhyrchiant a’n defnydd o blastigion wedi cynyddu yn fyd-eang.

Mae ei natur hyblyg, ysgafn a’r ffaith ei fod yn eithaf rhad i’w gynhyrchu yn golygu ei fod yn ddeunydd perffaith ar gyfer eitemau a ddefnyddir unwaith yn unig, megis cwpanau coffi, gwellt yfed a bagiau plastig.

Wyddoch chi…?

• Gall plastig rydym yn ei ddefnyddio unwaith, megis poteli, gwellt yfed, cwpanau, cyllyll a ffyrc a phecynnau bwyd, gymryd hyd at 450 o flynyddoedd i ddadelfennu, a hyd yn oed yn hirach mewn dŵr.

• Erbyn 2050, rhagwelir y bydd cymaint o blastig wedi cronni yng nghefnforoedd y byd, nes y bydd yn pwyso mwy na’r holl bysgod gyda’i gilydd.

• Mae bywyd morol yn cael ei niweidio a’i ladd bob dydd gan blastig yn y môr.

• Hefyd, gall plastig achosi problemau yn Ynys Echni a Gwlyptiroedd Bae Caerdydd gan eu bod yn warchodfeydd natur pwysig – gall adar fwyta plastig yn lle bwyd.

 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd