Meh 14

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) yn dathlu Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Ymunodd Croeso Caerdydd ac AHC ag elusennau, gan gynnwys Cadwch Gymru’n Daclus a Surfers Against Sewage, i lansio ymgyrch eco-dwristiaeth mewn brecwast busnes diweddar yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

A hithau’n cyd-fynd â Diwrnod Cefnforoedd y Byd ddydd Sadwrn 8 Mehefin, mae’r ymgyrch yn adeiladu ar y gwersi cynaliadwyedd a ddysgwyd yn ystod Ras Fôr Volvo y llynedd – a cheisio ysbrydoli busnesau yn sector hamdden a thwristiaeth, ac ymwelwr â’r ddinas, i newid eu hymddygiad.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, “Mae gan Gaerdydd enw gwych fel dinas i gynnal digwyddiadau, ond yr ymgyrch i leihau effaith amgylcheddol Ras Fôr Volvo oedd sbardun mawr i ni ddechrau ystyried sut gallwn ni wneud ein rhaglen ddigwyddiadau gyfan yn fwy cynaliadwy.

“Yn amlwg mae rhaglenni fel Blue Planet wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r fath faterion – mae galw am newid ymhlith y cyhoedd. Felly roeddem am rannu â busnesau ac ymwelwyr ein profiadau a’r atebion rydym wedi dod o hyd iddynt i rai o’r materion hyn fel y gallwn ni helpu’r sector hamdden a thwristiaeth yma yng Nghaerdydd i addasu i’r newidiadau mae’r cyhoedd yn awyddus i’w cael.

“Bob blwyddyn mae AHC yn casglu 430 tunnell o sbwriel o ddyfroedd Bae Caerdydd, y mae llawer ohono yn blastig. Gobeithio bydd y canllawiau’n cyfrannu rhywfaint i helpu busnesau ac unigolion chwarae eu rhan nhw wrth leihau’r ffigur hwnnw.”

Roedd y digwyddiad brecwast, a gyflwynwyd gan Lucy Owen, yn cynnwys:

  • Wouter Poortinga o Brifysgol Caerdydd yn siarad am bolisïau, ymddygiad a phlastig untro
  • Louise Tambini o Cadwch Gymru’n Daclus yn siarad am baratoi twristiaeth ar gyfer newidiadau’r dyfodol
  • Skipping Rocks Lab yn dangos eu hatebion pecynnu sy’n cael eu gwneud o wymon a phlanhigion sy’n diflannu’n naturiol
  • Siân Sykes, actifydd amgylcheddol ac anturiaethwr, yn siarad am gymunedau diblastig
  • Cal Major o Paddle Against Plastic yn siarad am bwysigrwydd ailgysylltu â byd natur
  • Y cyfle i ymweld ag eco-lolfa wedi’i haddurno ag eitemau a wnaed o sbwriel y daethpwyd o hyd iddo ym Mae Caerdydd
  • Taith gwch ar hyd afonydd Taf ac Elái gydag aelodau Tîm Amgylchedd AHC er mwyn gweld sut maen nhw’n rheoli swm enfawr y gwastraff sy’n cyrraedd Bae Caerdydd

Dywedodd Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cadwch Gymru’n Daclus, “Rydym wrth ein boddau o fod yn rhan o Ymgyrch Eco-Dwristiaeth Croeso Caerdydd.  Roedd Ras Fôr Volvo yn arloesol yn ei hymagwedd at gynaliadwyedd ac mae’n wych gweld bod hyn wedi gadael ôl parhaol yng Nghaerdydd.

“Mae pob un ohonom yn gyfrifol am ofalu am ein hamgylchedd, felly mae’n hollbwysig ein bod ni’n dod ynghyd i fynd i’r afael â’r broblem gyda llygredd plastigion ac i sicrhau byd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gobeithiwn y bydd ymgyrch Croeso Caerdydd yn ysbrydoli busnesau ac ymwelwyr i gymryd camau cadarnhaol a newid eu hymddygiad i’r tymor hir.”

Cafodd dau ganllaw, sy’n cyfuno cyngor ar gynaliadwyedd gan randdeiliaid allweddol ac yn annog busnesau a thwristiaid i rannu profiadau o gynaliadwyedd, eu lansio yn y digwyddiad. 

Mae’r canllaw i fusnesau ar gael yn www.meetincardiff.com ac mae’r canllaw i ymwelwyr ar gael yn  www.croesocaerdydd.com. Gellir rhannu profiadau trwy e-bostio ecotourism@visitcardiff.com. I gael mwy o wybodaeth am waith amgylcheddol AHC, ewch i www.cardiffharbour.com/amgylchedd-2 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd