Stondinau Masnachu mewn Digwyddiad – Ffurflen Gais

Nodwch: Sicrhewch eich bod wedi llenwi’r ffurflen fynegi diddordeb cychwynnol am stondin masnachu cyn cwblhau’r cais hwn.

Cais am stondinau masnachu mewn digwyddiad – Rhan 2

Cyfeirnod y cais

Cyf cais *

Nodwch y cyfeirnod a gafwyd mewn e-bost blaenorol

Ail-gadarnhau manylion personol

Sefydliad *
E-bost *

Gofynion Stondin Masnachu

Pŵer *
Pŵer – Os ie, ar gyfer beth gaiff ei ddefnyddio?
Tabl trestl - 18m / 6tr *

£9.50 – tâl llogi

2 x Cadair Plygu *

£5 – tâl llogi

Parcio *

£30 ar gyfer y digwyddiad cyfan

Os yw’n berthnasol, rhaid cyflwyno’r dogfennau canlynol. Oes gennych y canlynol?

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus *
Sylwadau
Dogfennau
Asesiad Risg (adeilad a gweithgareddau) *
Sylwadau
Dogfennau
Datganiad Dull (adeilad a gweithgareddau) *
Sylwadau
Dogfennau
Ardystiad Prawf Dyfeisiau Cludadwy – dyfeisiau trydanol *
Sylwadau
Dogfennau
Cwblhau NICEIC (ôl-gerbydau/gosodiadau trydanol) *
Sylwadau
Dogfennau
Llwyth gwynt (Strwythurau â lled dros 5 metr) *
Sylwadau
Dogfennau

Marchnata a Hybu

Facebook
Twitter

100/150 gair i esbonio gweithgaredd eich stondin masnachu fel y gallwn ei gynnwys yn ein gweithgareddau marchnata:

* Gwybodaeth ofynnol

Trwy gyflwyno’r cais hwn rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau canlynol:

Gweld telerau ac amodau

  • Cedwir blaendal o 10% os bydd y cwmni yn canslo cyn y digwyddiad. Mae hyn yn codi i 50% ymhen 3 mis o’r digwyddiad a 100% ymhen 28 diwrnod o’r digwyddiad.  Os bydd y cwmni yn canslo ymhen 28 diwrnod o’r digwyddiad bydd yn gyfrifol am dalu’r costau llawn.
  • Mae adwerthwyr yn gyfrifol am waredu eu sbwriel eu hun.
  • Mae adwerthwyr yn gyfrifol am waredu eu stoc o’r safle ar ddiwedd bob dydd.  Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am unrhyw eitemau a allai fynd ar goll os caiff eu gadael ar y safle.
  • Os ydych yn cynnig cyflenwi eich pŵer eich hun, caniateir generaduron LPG a diesel tawel yn unig.
  • Pan fo arddangoswyr yn darparu eu pŵer eu hun a phan fo’r generadur yn fwy na 6kva, caiff yr archwiliad ei archwilio, ei brofi a’i ardystio yn unol â gofynion BS7671:2008  ar ôl iddo gael ei osod ar y safle. Gwneir y gwaith hwn gan naill ai Gontractwr Cymeradwyedig o gofrestr NICEIC neu gontractwr cofrestredig ECA. Rhaid i gopïau o ganlyniadau prawf fod ar gael i’w harchwilio.
  • Rhaid bod gan bob gosodiad trydanol e.e. ôl-gerbydau ac unedau arlwyo hanes prawf gosodiad cyfreithiol, cywir a chyfredol.  Rhaid cyflwyno tystysgrif Archwiliad Cyfnodol NICEIC (neu gyfatebol) cyn y digwyddiad.
  • Rhaid i bob offer neu gebl trydanol fod wedi cwblhau Prawf Dyfeisiau Cludadwy a dangos ardystiad gweladwy.
  • Codir tâl am golli neu ddifrodi unrhyw offer.

Event Trade Stands – Application Form

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd