Atyniadau

I gael gwybodaeth am ganol dinas Caerdydd a’r ardal ehangach, ewch i visitcardiff.com

Morglawdd Bae Caerdydd

Mae’r morglawdd yn cynnig golygfa forol ddelfrydol sy’n berffaith ar gyfer mynd am dro braf ar droed neu feic tra byddwch yn edrych draw at Fae Caerdydd ac Aber Hafren. Mae’n addas i bawb oherwydd y tir gwastad heb risiau.

Mae amrywiaeth o weithgareddau hamdden yn cael eu cynnal ar hyd y morglawdd, mae man chwarae i blant, Maes Sglefrfyrddio a champfa awyr agored adiZone.

Mainc ‘Y Crocodeil enfawr’

Bydd y cymeriad poblogaidd i blant, a wnaed yn enwog yn llyfr Roald Dahl, Y Crocodeil Enfawr, ar lan y Morglawdd ger yr hwyliau mawr gwynion. Gyda gwên fwyaf y Bae, mae’r hen foi’n lle perffaith i eistedd a chymryd hunlun â’r teulu a ffrindiau. Hefyd, cofiwch ei ddilyn ar Twitter @CrocYBae!

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd

Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn ganolfan antur dŵr gwyn cyffrous ar alw, sydd yng nghanol Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Mae’r ystod eang o weithgareddau ar gael yno’n cynnwys rafftio dŵr gwyn, ton dan do, padlfyrddio ac Antur Awyr i’r rheiny nad ydynt yn hoff o ddŵr.

Mae hon yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer hyfforddi, mae hi’n cynnig cyrsiau gan hyfforddwyr arbenigol o Ysgol Badlo i wobrau Dug Caeredin.

029 2082 9970

 

Ynys Echni

Mae hon bum milltir oddi ar yr arfordir, yn hytrach nag yng Nghaerdydd! Mae Ynys Echni drawiadol yn fyd arall gyda chyfoeth o hanes a bywyd gwyllt. Cewch eich rhyfeddu wrth weld cymaint sydd yno i’w ddarganfod. Ers yr Oesoedd Tywyll, roedd yr ynys yn lloches ar gyfer mynaich ac yn noddfa i’r Llychlynwyr, yr Eingl-Sacsoniaid, cloddwyr arian a smyglwyr. Efallai mai’r peth enwocaf am yr ynys yw mai yno y derbyniwyd y neges radio gyntaf dros ddŵr, a hynny gan Guglielmo Marconi ym 1897.

Wrth fynd ar daith dydd gyda’r cwch, cewch dair neu chwe awr ar yr ynys. Bydd teithiau tywys am ddim ar rai dyddiadau. Gallwch ymweld â’r siop cofroddion a mwynhau llymed yn nhafarn fwyaf deheuol Cymru, y Gull and Leek. Gellir trefnu aros dros nos.

029 2087 7912

 

Caffi Hafren

Stopiwch yn y caffi ar y Morglawdd sy’n cael ei redeg gan yr RSPB a mwynhewch goffi mewn lleoliad ysblennydd gyda golygfeydd godidog ar draws y Bae a Môr Hafren.

Wedi’i greu o gynwysyddion llongau dur oren llachar, mae Hafren yn prysur ddod yn un o gaffis mwyaf poblogaidd Bae Caerdydd. Yn frwd dros fwyd lleol, moesegol sy’n cynnig gwerth am arian, mae’r caffi yn cynnig ystod o seigiau poeth blasus, byrbrydau, cacennau cartref ac ati – a’r cwbl wedi’u dylunio i adfywio ymwelwyr y Morglawdd.

Mae’r caffi ymlaciedig hwn sy’n croesawu teuluoedd hefyd yn lle da i ddysgu am waith yr RSPB a’r cynefinoedd amrywiol o amgylch Bae Caerdydd.

Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd

Os ydych yn byw ac yn bod yn gwneud chwaraeon dŵr neu’n meddwl rhoi tro ar rywbeth newydd, mae gan Ganolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd ystod eang o weithgareddau a chyrsiau llawn antur i’w cynnig i chi. Mae mewn dau leoliad gwych – Canolfan Hamdden Channel View yng Nghaerdydd a Chanolfan Hwylio Caerdydd ar y Morglawdd yn y Bae.

Gall pobl o bob oedran a gallu fwynhau amryw o chwaraeon, megis: rhwyfo, hwylio, canŵio, hwylfyrddio, pysgota a bwa a saeth mewn amgylchedd diogel, cyffrous. Mae tîm o hyfforddwyr cymwys, profiadol yn gweithio yn y Ganolfan, ac maen nhw’n cynnig rhaglen o weithgareddau amrywiol ar gyfer pobl a phlant 8 oed a hŷn. Mae cyrsiau ar gyfer grwpiau, tiwtora un i un a sesiynau dan oruchwyliaeth ar gael i bobl amatur neu broffesiynol.

029 2035 3912 / 029 2087 7977

 

Canolfan Hanes a Chelf Butetown

Mae’r ganolfan yn casglu, cadw ac yn dadansoddi hanes cymdeithasol a diwylliannol mudwyr, mewnfudwyr a lleiafrifoedd yng Nghymru. Mae hefyd yn trefnu cyrsiau addysg gymunedol ac yn gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol.

029 2025 6757

 

Gwarchodfa Gwlyptiroedd Bae Caerdydd

Ar ochr ogleddol y Bae, rhwng Gwesty Dewi Sant ac aber Afon Taf, mae’r Warchodfa Gwlyptiroedd yn gartref i amrywiaeth o blanhigion a chreaduriaid ac mae’n lle braf, tawel i ymweld ag ef.

Mae’r Warchodfa wedi ei datblygu ar hen gors heli; mae’n estyn dros tua 8 hectar o dir ac yn cynnwys pwll wedi’i amgylchynu gan gyrch, morlynnoedd, ynysoedd a llochesi adar ar y dŵr. Os ydych yn mwynhau gwylio adar, mae’r mannau gwylio ger Gwesty Dewi Sant ar y llwybr pren yn ardderchog.

Lawrlwythwch y Llwybr Fforio Bywyd Gwyllt ar gyfer plant ac ewch â nhw ar daith llawn hwyl yn y warchodfa.

Carwsél

Gall ymwelwyr Bae Caerdydd fwynhau unig garwsél Cymreig y byd, gyda cheffylau, cerbydau â draig a cherddoriaeth yr organ. Mae’r reid draddodiadol yn hwyl ar gyfer y teulu oll, o bob oedran.

 

Her Cymru

Hwyliwch o Fae Caerdydd ar y cwch hwylio o amgylch y byd 72troedfedd hwn! Gall plant ac oedolion o 12 i 75 oed gymryd rhan mewn anturiaethau undydd neu gyfnodau hirach ar fwrdd y cwch. Mae Her Cymru’n gweithio’n agos ag ysgolion a grwpiau ac yn cynnal profiadau adeiladu tîm, teithiau corfforaethol a chyrsiau achredu.

029 2070 4657

 

Craft*folK

Mae ffeiriau Craft*Folk gydag arddangosiadau a gweithdai yn Landsea Square a Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd yn ystod y gwyliau banc. Ewch i’r wefan i weld dyddiadau’r dyfodol.

029 2051 4732 / 07974 561514

 

The Glee Club

Mewn safle gwych ger y dŵr, mae’r Glee Club yn cynnal nosweithiau comedi a cherddoriaeth fyw. Mae bar a bwyd hefyd.

0871 472 0400

 

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Mae’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar gyrion Bae Caerdydd yn dod â thri safle chwaraeon cyffrous at ei gilydd mewn un ardal: Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, Arena Iâ Cymru and Pwll Nofio Rhyngwladol.

Gallwch fynd i’r safle ar hyd Llwybr Bae Caerdydd ac ar fysus rhif 7 a 9.

Urdd Gwneuthurwyr Cymru – Crefft yn y Bae

Mae’r warws morol hwn wedi ei adnewyddu ac mae bellach yn oriel sy’n arddangos ac yn gwerthu gwaith crefft cyfoes a chelf gan aelodau Urdd Gwneuthurwyr Cymru. Mae hefyd yn cynnal gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau preifat.

029 2048 4611

 

Cei’r Fôr-Forwyn

Mae dewis eang o fwytai, caffis a bariau mewn safle hyfryd ger y dŵr, yn ogystal â hwyl ar gyfer y teulu, siopau bwtîg, salon gwallt a harddwch a’r Glee Club.

029 2048 0077

 

Canolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd

Mae’r adeilad trawiadol, amlwg, Canolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd, yn safle gwych ar gyfer cyfarfodydd, partïon preifat a chyngherddau. Roedd yr adeilad yn eglwys ar gyfer morwyr o Norwy. Bedyddiwyd yr awdur straeon plant enwog, Roald Dahl, yno a daeth yn Llywydd cyntaf Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys Norwyaidd yn y 1980au.

Heddiw, mae’r ganolfan yn gartref i Oriel Dahl ar gyfer arddangosiadau lleol a rhai ar daith; mae ystafell Grieg ar gael ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau, yn ogystal â bar a chaffi Norsk sydd â thrwydded lawn.

029 2087 7959

 

Llogi Beics Pedal Power

Mae’r fenter elusennol hon yn cynnig beiciau i’w llogi ar gyfer oedolion a phlant, yn ogystal â seddi plant, bygis, ceir pedal ac ati. Mae’r safle ger y Morglawdd ym Mae Caerdydd ar agor yn ystod y penwythnosau ac yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol.

07775 616411

 

Adeilad y Pierhead

Dyma adeilad hanesyddol Gradd 1 gyda fersiwn Cymru o’r Big Ben. Mae’r Pierhead yn safle unigryw i ymwelwyr ac ar gyfer digwyddiadau. Yn ogystal â chynnig arddangosiadau llonydd ac arddangosfeydd rhyngweithiol, mae’n cynnal nifer o gyfarfodydd a chynadleddau.

0845 010 5500

 

Canolfan Red Dragon

Mae’r ganolfan yn cynnwys bob math o adloniant dan yr un to gyda sinema, bowlio deg, bwytai, bariau a chaffis, casino a champfa.  Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos gyda pharcio am ddim i gwsmeriaid.

 

Y Senedd

Dyma gartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae’r Senedd yn y safle gorau ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd. Mae’r adeilad eiconig, cyfoes ar agor i’r cyhoedd am ymweliadau grŵp a theithiau tywys – ewch i’r wefan i archebu.

0300 200 6565

 

Techniquest

Mae’r ganolfan wyddoniaeth hynaf ym Mhrydain yn cynnwys 120 o arddangosion arbennig , sioeau theatr gwyddonol a sêr fyfyrio yn unig blanetariwm Cymru.

029 2047 5475

 

Byd y Badau

Gyda 40 llong o bedwar ban byd, mae’r arddangosfa Byd y Badau yn cynnwys projectau adfer ac arddangosiadau rhyngweithiol. Dyma le perffaith i gynnal digwyddiadau a phartïon, mae yno hefyd gaffi/bar, y Lookout, sy’n edrych tua’r Bae.

07971 055811

 

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru yw cartref cenedlaethol y celfyddydau perfformio ym Mae Caerdydd. Dyma un o brif atyniadau diwylliannol Prydain, ac mae’n gartref i wyth partner preswyl. Mae’r adeilad enwog yn cynnal sioeau cerddorol, opera, bale, syrcas a dawns gyfoes, ynghyd â rhaglen fwyaf Prydain o berfformiadau am ddim.

029 2063 6464

 

Golff Gwyllt

Beth am wneud her Golff Gwyllt ar gwrs gyda’r golygfeydd gorau o Fae Caerdydd? Ar gael ar y penwythnos a dros y gwyliau o hyd ymlaen hyd diwedd Medi 2018. Hefyd, mae ar gael drwy’r dydd yn ystod Ras Fôr Volvo, Cam Caerdydd o ddydd Sadwrn 26 Mai tan ddydd Sul 10 Mehefin. *
* Os yw’r tywydd yn ddigon da
Oriau agor arferol: 10am tan 6pm (a thrwy gydol Cam Caerdydd Ras Fôr Volvo).
Ffioedd:
Plant hyd at 14 oed: £2 y rownd.
Dinasyddion hŷn: £2 y rownd.
Oedolion: £2.50 y rownd.
Tocyn teulu (sy’n cynnwys 2 Oedolyn a 2 Blentyn): £7 y rownd.

Atyniadau

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd