Awdurdod Harbwr Caerdydd

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) yn gyfrifol am weithredu a chynnal a chadw Morglawdd Bae Caerdydd yn ogystal â rheoli llywio o fewn ffiniau’r Harbwr. Mae hefyd yn cynnal ansawdd dŵr o fewn Bae dŵr croyw 200 hectar, ac yn rheoli pob agwedd ar yr amgylchedd yn y Bae, yn monitro dŵr llawr, ac yn gweithredu safleoedd a chyfleusterau hamdden.

Ariennir AHC drwy grant a ddiogelir gan Lywodraeth Cymru a gytunir fesul pob tair blynedd.

Mae’r Awdurdod yn gwneud cyfraniad sylweddol at weledigaeth y Cyngor i Gaerdydd i gefnogi’r Rhaglen Llywodraethu. Gwneir hyn drwy ddatblygu Bae Caerdydd fel lleoliad dŵr rhyngwladol eithriadol, gan gynnig amgylchedd lle gall ymwelwyr a phobl leol fwynhau ystod eang o weithgareddau, chwaraeon a hamddena. Mae gan AHC dri phrif nod:

  • Cynnal a gwella amgylchedd rhagorol, cynaliadwy
  • Cynnig cyfleusterau a gweithgareddau rhagorol i sicrhau bod gan Gaerdydd leoliad glannau dŵr o’r radd flaenaf
  • Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid i sicrhau hyder y cyhoedd a buddsoddwyr ym Mae Caerdydd
Awdurdod Harbwr Caerdydd

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd