Bywyd Gwyllt a Chadwraeth

Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd

Bu i Awdurdod yr Harbwr ddatblygu Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd sydd ar hyd ymyl ogleddol y Bae, ac mae’n parhau i gynnal y warchodfa. Crëwyd y warchodfa ar hen gors heli, ac rydym yn ei chynnal fel man ystod eang o gynefinoedd ac er mwyn denu amrywiaeth o rywogaethau gwahanol.

Rydym yn gwneud y gweithgareddau cynnal mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ceidwaid Parciau Cyngor Caerdydd.

Am wybodaeth gyffredinol i ymwelwyr, cliciwch yma

Am wybodaeth ynghylch gweithgareddau addysgol sy’n berthnasol i Warchodfa’r Gwlyptir, ewch i’r Adran Addysg

Pysgod mudol

Bu Awdurdod yr Harbwr yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a’r sefydliadau cynt er mwyn monitro effaith adeiladu a gweithredu’r Morglawdd ar daith pysgod mudol (eogiaid a brithyllod môr).

Mae nifer fawr o eogiaid bychain yn cael eu rhyddhau i Afon Taf bob blwyddyn ac maen nhw’n bwydo a thyfu yno tan y maen nhw’n ddigon mawr i fudo i’r môr. Mae’r pysgod mawr yn dod yn ôl i’r afonydd i atgenhedlu, ac mae dal pysgod yn y Gored Ddu a Chored Radur wedi helpu i amcangyfrif faint o bysgod sy’n dod yn ôl yn llwyddiannus trwy lwybr pysgod y Morglawdd.

Yn ogystal â stocio a monitro pysgod, mae cyllid project hefyd ar gyfer gwella llwybrau pysgod a chynefinoedd afonydd Elái a Thaf er mwyn ei gwneud hi’n haws i bysgod deithio trwyddyn nhw ac er mwyn cynnig ardaloedd atgenhedlu addas.

Rhywogaethau ymledol

Mae Bae Caerdydd yn gartref i nifer o rywogaethau ymledol. Mae planhigion ymledol megis Llysiau’r Dial, Ffromlys Chwarennog ac Efwr Mawr yn tyfu ar hyd glannau’r afon. Mae gan Awdurdod yr Harbwr gynllun trin er mwyn gostwng ymlediad y planhigion hyn, ac os yw’n bosib, eu difa.

Mae Misglod rhesog a berdys goresgynnol yn y dŵr.  Gall y rhain gystadlu’n rhy dda â chreaduriaid eraill y dŵr a lleihau’r bioamrywiaeth. Gall Misglod rhesog hefyd achosi niwed i strwythurau a llongau tanforol. Mae’n drosedd dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad i achosi lledu rhywogaethau ymledol.

Mae gwybodaeth ar gael nonnativespecies.org i ddefnyddwyr y Bae ynghylch lleihau’r risg o ledu’r creaduriaid hyn i mewn i gyrff eraill o ddŵr.

Mae Awdurdod yr Harbwr yn bartner ymchwil i rwydwaith hyfforddi Aquainvad-ED, sy’n ceisio datblygu dulliau arloesol o ddod o hyd i, rheoli a thrin rhywogaethau ymledol yn y dŵr.

Bywyd Gwyllt a Chadwraeth

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd